About

ඇත් පවුර (அத் பவுர | Ăth Pavura)

ඇත් පවුර යනු නවතම රියලටි ටෙලිවිෂන් වැඩසටහනකි. ස්වාධීන රුපවාහිනී සේවය ඔස්සේ ළඟදීම ඔබ වෙත එන මෙම අත්දැකීම ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ලංකා ඉම්පැක්ට් ඉන්වෙස්ටින්ග් නෙට්වර්ක් (ලංකා සමාජ ආයෝජකයන්ගේ ජාලය) සහ සෝෂල් එන්ටර්ප්‍රයිස් ලංකා (ලංකා සමාජ ව්‍යවසායකයෝ) ආයතන දෙකෙහි සම සංවිධානයෙනි. සම්පත් බැංකුව, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සහ හොරයිසන් කැම්පස් යන ආයතන මෙම වැඩසටහන සඳහා සාදර අනුග්‍රහය දක්වයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය සහ සමාජ ආයෝජනය සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කොටගත් මෙම වැඩසටහන ලංකේය ටෙලිවිෂන් ප්‍රේක්ෂකයන්ට අලුත්ම අත්දැකීමක් වෙනු ඇති.

සමාජ ව්‍යාපාරයක් යනු සමාජයේ හෝ පරිසරයේ හෝ යම් නිශ්චිත ගැටළුවක් විසඳීම අරමුණු කරගත් තිරසාර ව්‍යාපාරයකි. නිර්මාණශීලි ව්‍යාපාර මොඩල, භාණ්ඩ හා සේවා, සමාජ ව්‍යාපාරයක දැකිය හැකි ප්‍රමුඛ ලක්ෂණ අතර වේ. (පුණ්‍යායතන, භාණ්ඩ හෝ සේවා නොමැති ආයතන, මුල්‍යමය ලාභය පමණක් අරමුණු කරගත් ආයතන, සමාජ ව්‍යාපාර ලෙස නොසැලකේ.)

සමාජ ආයෝජකයන් යනු ලෝකයේ බිහි වී ඇති අලුත් ආයෝජක පරම්පරාවයි. ඔවුන්ගේ මුදල් සහ කාලය සමාජ ව්‍යාපාර තුල ආයෝජනය කරමින් ඔවුන් ද්විත්ව ප්‍රතිලාභයන් අපේක්ෂා කරයි. එනම් සිය ආයෝජනය සඳහා සාධාරණ මුල්‍යමය ලාභයක් මෙන්ම එමගින් සමාජයේ හෝ පරිසරයේ හෝ යම්  නිශ්චිත ප්‍රශ්නයක් සාර්ථකව විසඳීමයි.

ඇත් පවුර වැඩසටහන නිර්මාණය කර ඇත්තේ ලංකේය සමාජ ව්‍යවසායකයන්ට ඔවුන්ගේ සමාජ ව්‍යාපාර දියුණු කිරීම සඳහා වේදිකාවක් තනා දීමටයි. මෙමගින් ඔබගේ සමාජ ව්‍යාපාරය හෝ අලුත් ව්‍යාපාර අදහස, ටෙලිවිෂනය තුලින් ඉදිරිපත් කිරීමටත්, එම ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍ය ආයෝජනය ලබා ගැනීමටත් හැකි වනු ඇත.

அத் பவுர என்பது சுயாதீன தொலைக்காட்சி வலையமைப்புச் சேவையில் (ITN) வெகு விரைவில் வரவிருக்கும் வாராந்தப் புதிய நிதர்சன (reality) தொலைக்காட்சிசார் காட்சி ஒன்றாவதுடன் ஹொரிசோன் வளாகத்துடன் (Horizon Campus) பங்காளர்களாக இணைந்து  லங்கா சமுதாயப் பயன்மிக்க முதலீட்டு வலையமைப்பு (Lanka Impact Investing Network) மற்றும் லங்கா சமூக தொழில்முயற்சி (Social Enterprise Lanka) இனால் தங்களுக்குக் கொண்டுவரப்படுகின்றது.

ஆச்சரியமான நிதர்சன (reality) தொலைக்காட்சிசார் காட்சி மாதிரி ஒன்றுக்கூடாக சமூகத் தொழில்முயற்சியாளர்கள் மற்றும் சமுதாயப் பயன்மிக்க முதலீடு ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான இலங்கையின் முதலாவது தொலைக்காட்சிசார் காட்சியே அத் பவுர ஆகும்.

ஆக்கத்திறன் வாய்ந்த வியாபார மாதிரிகள், புத்துருவாக்க உற்பத்திகள் மற்றும் சேவைகளினூடாக சமூக மற்றும் சுற்றாடல் பிரச்சினைகளை தீர்க்கின்ற வியாபார முயற்சிகளே சமூக தொழில்முயற்சிகளாகும். அவை வருமானம் உழைப்பதனாலும் இலாபத்தைப் பிறப்பிப்பதனாலும் அவை சுயமாக நிலைத்துநிற்பனவாக உள்ளன. தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் நன்கொடையாளர்களால் நிதியீட்டம் செய்யப்படும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் (NGOs) அதேபோன்று தனியே இலாபம் நோக்கிச் செயற்படும் கம்பனிகள் ஆகியன சமூக தொழில்முயற்சிகளாகக் கருதப்படுவதில்லை.

நிதிசார் வருவாய் ஒன்றையும் அதேபோன்று அளவிடப்படும் சமூகத் தாக்கம் ஒன்றையும் எதிர்பார்த்து சமூக தொழில்முயற்சிகளில் தமது பணம், நேரம் மற்றும் வளங்களை முதலீடு செய்ய விரும்புகின்ற முதலீட்டாளர்களின் புதிய உருவாக்கமாக சமுதாயப் பயன்மிக்க முதலீட்டாளர்கள் உள்ளனர்.

தொலைக்காட்சி தொடர்பிலான தமது வியாபாரம், உற்பத்திகள் மற்றும் சேவைகளை மேம்படுத்தவும் மற்றும் முதலீட்டுப் பணத்தினை வியாபார முயற்சி மூலதனமாகப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு தமது புதிய சமூக வியாபார உத்தி அல்லது ஏற்கனவேயுள்ள சமூக வியாபாரமொன்றை முன்னேற்றுவதற்கும் இலங்கை சமூக தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான வாய்ப்புக்களை உருவாக்கும் பொருட்டு அத் பவுர வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Ăth Pavura is a new weekly reality TV show coming soon on ITN and is brought to you by Lanka Impact Investing Network and Social Enterprise Lanka.

Ath Pavura is sponsored by Sampath Bank, Sri Lanka Insurance Corporation and Horizon Campus.

Ath Pavura is Sri Lanka's first television show to promote Social Entrepreneurship and Impact Investment through an exciting reality TV show format.

Social Enterprises are businesses that are solving social and environmental problems through creative business models, innovative products and services. They are self-sustainable because they earn revenue and generate profit. Charities and donor-funded NGOs as well as purely profit driven companies are not considered as social enterprises.

Impact Investors are the new generation of investors who are willing to invest their money, time and resources in social entrepreneurs expecting a financial return as well as a measured social impact.

Ath Pavura is designed to create opportunities for Lankan Social Entrepreneurs to promote their business, products and services on television, and to pitch their new social business idea or an existing social business in order to secure investment money as venture capital.

Scroll to top